bjerrelokalarkiv.dk
Gå til indhold

Vedtægter

Bjerre Lokalarkiv generalforsamling 2022

  
I Bjerre Lokalarkiv har vi ikke helt så  mange besøg som ellers. Det skyldes jo corona og derfor har vores fortælleaftener været lukket ned i mere en 2 år nu.  I vores gæstebog er der indskrevet 200 navne på besøgende i 2021.
Det er vi rigtig stolte af selvom det er meget mindre end ellers. Men nu er vi sikkert klar igen og vil gerne genoptage vores fortælleaften 1. mandag i måneden.
Vi får også en del indleveringer. Det er vi glade for og betragter det som en anerkendelse af arkivets arbejde. Det er godt, at man husker at indlevere  på Bjerre Lokalarkiv, når der skal ryddes op i de gamle billeder. Hvis jeg skal fremhæve nogen, kunne det være Asger Fynbo optegnelser fra Brugsen i Bjerre eller Dennis Knudsen fra Arkitektskolen i Aarhus, der kom med en Model af Bjerre Arrest.
Vores forening Bjerre Lokalarkiv er  stor med 46 medlemmer. De får en mail fra Ole, når der er aktiviteter i Arkivet. Men vi har været her hver mandag eftermiddag fra 15 til 17.
De arkivalier, som bliver afleveret i arkivet, bliver løbende lagt på Arkibas af Lise, der indkomst registrerer,  af Susanne der scanner til PDF filer, af Ole Kramer der uploader til Arkiv.dk. Peder P oploader ligeledes til Arkiv.dk Lise laver også fine udklipsbøger, der altid er spændende at kigge i.
Arkiverne i Danmark kæmper stadig med GPDR reglerne. Det ser ud som om der er lempelser på vej. Det glæder os.
Vi kan godt bruge flere frivillige  medarbejdere, der for eksempel  snakker med folk og laver båndoptagelser. For at blive frivillig i skal man være interesseret i historie, skrive under på en fortrolighedsklausul og deltage i arkiv kurser. Vi er faktisk en ny medarbejder på vej. Han bor i Skovlunden.
Bjerre Lokalarkiv deltager i HSLA bestyrelsen ved Ebbe Lohmann, HSLA er Hedensted Kommunes sammenslutning af Lokalarkiver.

Der er også afholdt fællesmøde for de nuværende arkiver i gammel Juelsminde kommune. Der bytter vi indkomne arkivmateriale. Det fælles møde bliver tit holdt i Bjerre Lokalarkiv,  fordi vi har så god plads og varme på. Det er der arkiver der kæmper med nu. Vi er heldige at være i en offentlig bygning.
Dame klubben mødes sidste mandag i måneden. Det giver anledning til megen god snak i arkivet.
Der bliver også holdt møder i arkivet - Bjerre Arrest bestyrelsesmøder. Vi har en museums regel, at der altid  skal være en arkivmedarbejder med til møder.
Vi gør også i udlejning af lydanlæg. Det giver også lidt til Arkiv budgettet.
Arkivet har fået adgang til Mediestream på det kongelige bibliotek. Dog kun “døde aviser “
 Når vi i arkivet ikke har kunnet samles på grund af corona, har vi i Bjerre Lokalarkiv  været i gang med at renovere Sprøjtehuset. Det har vi gjort for egne/private midler. Det skyldes at vi ikke har en tilladelse til brugsretten. Det arbejder vi på.
Tak til Bestyrelse og arkivmedarbejdere for arbejdet og for samværet i Bjerre Lokalarkiv. Tak til foreningens medlemmer for at komme i arkivet og til vores fortælleaftener.

Vedtægter for Bjerre Lokalarkiv


Foreningens navn og formål
§1 Foreningens navn er Bjerre Lokalarkiv med hjemsted i Bjerre sogn, Hedensted Kommune.
§2 Foreningens formål er:
a. At fremme og styrke den almene interesse for Bjerre sogns historie og medvirke til at bevare egnens kulturarv samt at drive et lokalarkiv.
b. At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lyd-optagelser, trykte materialer og andre data med tilknytning til Bjerre sogn i fortid og nutid.
c. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de til enhver tid gældende regler for tilgængelighed.
d. Gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognets og egnens historie.
Stk. 2 Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven  som sådan garanteres.
Medlemmer
§3 Som medlem kan optages alle interesserede personer, foreninger,  institutioner og virksomheder.
Generalforsamling
§4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
a. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Den  indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse efter egnens  sædvane.
b. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende  punkter:
1 Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens virksomhed
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5 Valg af:
i. Bestyrelse
ii. Revisor
iii. Revisorsuppleant
6 Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være for- manden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
7 Eventuelt.
§5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert  medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal  ønsker det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig  begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes inden en  måned efter begæringen herom er fremsat, og indkaldes med motivering  for dens afholdelse, og i øvrigt som en ordinær generalforsamling.
§7 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen skal gerne være  på 5 medlemmer, og mindst på tre. Bestyrelsen vælges for 2 år ad  gangen skiftevis, således at 3 (2) medlemmer er på valg i ulige år og 2  (1) medlemmer i lige år. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen
§8 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Der  føres protokol over møderne.
§9 Foreningen tegnes af formanden eller en af formanden udpeget sted- fortræder.
§10 Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der i samarbejde med bestyrelsen er  ansvarlige for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i  henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere, herunder at arkivet er  offentligt tilgængeligt med fast åbningstid.
Økonomi og regnskab
§11 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Udover foreningens  regnskab udarbejdes der særskilt regnskab for lokalarkivets drift.
Vedtægtsændringer
§12 Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst  halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af  de fremmødte stemmer herfor.
Foreningens ophør
§13 Beslutning om foreningens ophævelse og overdragelse af arkivalier og  værdier til andre institutioner kan ske ved simpel stemmeflerhed ved to  på hinanden – med mindst 2 ugers mellemrum – afholdte generalforsam- linger.
§14 I tilfælde af generalforsamlingens beslutning om foreningens ophævelse,  sker placering af arkivets samlinger i samråd med Hedensted  Kommunes Lokalhistoriske samvirke og foreningens formue anvendes til  andet lokalhistorisk arbejde.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den ________________

Formand: ____________________________________________

Kasserer: ____________________________________________

Sekretær: ____________________________________________


Bemærk: vi har nu fået en ny bankkonto i Danske bank. vores konto nr. er 9570 13345422.
(husk dit/jeres navn og 2022).

Jan  Simris (4233 7637), Ebbe Lohmann, (2530 1468), Lise Simonsen (7568  1489/2139 6289), Henning Mortensen (4068 3349), Ole Kramer Jensen (5151  1432), Susanne Bengtsson, Niels Thomsen, Mikael Mogensen og Peder Pedersen.
Og så det med småt: Selv  om arkivet er lukket, holder vores bank åbent døgnet rundt, så hvis du  vil støtte vores arbejde med at sikre fortiden for eftertiden, kan du  indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr. på vores bankkontoBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.

There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Bemærk: vi har nu fået en ny bankkonto i Danske bank. vores konto nr. er 9570 13345422.
(husk dit/jeres navn og 2022).

Jan  Simris (4233 7637), Ebbe Lohmann, (2530 1468), Lise Simonsen (7568  1489/2139 6289), Henning Mortensen (4068 3349), Ole Kramer Jensen (5151  1432), Susanne Bengtsson, Niels Thomsen, Mikael Mogensen og Peder Pedersen.
Og så det med småt: Selv  om arkivet er lukket, holder vores bank åbent døgnet rundt, så hvis du  vil støtte vores arbejde med at sikre fortiden for eftertiden, kan du  indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr. på vores bankkontoBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.

Tilbage til indhold