bjerrelokalarkiv.dk
Gå til indhold

Vedtægter for Bjerre Lokalarkiv


Foreningens navn og formål
§1 Foreningens navn er Bjerre Lokalarkiv med hjemsted i Bjerre sogn, Hedensted Kommune.
§2 Foreningens formål er:
a. At fremme og styrke den almene interesse for Bjerre sogns historie og medvirke til at bevare egnens kulturarv samt at drive et lokalarkiv.
b. At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lyd-optagelser, trykte materialer og andre data med tilknytning til Bjerre sogn i fortid og nutid.
c. At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de til enhver tid gældende regler for tilgængelighed.
d. Gennem udstillinger, foredrag og lignende at formidle viden om sognets og egnens historie.
Stk. 2 Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven  som sådan garanteres.
Medlemmer
§3 Som medlem kan optages alle interesserede personer, foreninger,  institutioner og virksomheder.
Generalforsamling
§4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
a. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Den  indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse efter egnens  sædvane.
b. Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende  punkter:
1 Valg af dirigent
2 Beretning om foreningens virksomhed
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5 Valg af:
i. Bestyrelse
ii. Revisor
iii. Revisorsuppleant
6 Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være for- manden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen
7 Eventuelt.
§5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Hvert  medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal  ønsker det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsender skriftlig  begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes inden en  måned efter begæringen herom er fremsat, og indkaldes med motivering  for dens afholdelse, og i øvrigt som en ordinær generalforsamling.
§7 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen skal gerne være  på 5 medlemmer, og mindst på tre. Bestyrelsen vælges for 2 år ad  gangen skiftevis, således at 3 (2) medlemmer er på valg i ulige år og 2  (1) medlemmer i lige år. Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Bestyrelsen
§8 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Der  føres protokol over møderne.
§9 Foreningen tegnes af formanden eller en af formanden udpeget sted- fortræder.
§10 Bestyrelsen udpeger en arkivleder, der i samarbejde med bestyrelsen er  ansvarlige for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i  henhold til SLA’s standardinstruks for arkivledere, herunder at arkivet er  offentligt tilgængeligt med fast åbningstid.
Økonomi og regnskab
§11 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Udover foreningens  regnskab udarbejdes der særskilt regnskab for lokalarkivets drift.
Vedtægtsændringer
§12 Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst  halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, eller når 2/3 af  de fremmødte stemmer herfor.
Foreningens ophør
§13 Beslutning om foreningens ophævelse og overdragelse af arkivalier og  værdier til andre institutioner kan ske ved simpel stemmeflerhed ved to  på hinanden – med mindst 2 ugers mellemrum – afholdte generalforsam- linger.
§14 I tilfælde af generalforsamlingens beslutning om foreningens ophævelse,  sker placering af arkivets samlinger i samråd med Hedensted  Kommunes Lokalhistoriske samvirke og foreningens formue anvendes til  andet lokalhistorisk arbejde.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den ________________

Formand: ____________________________________________

Kasserer: ____________________________________________

Sekretær: ____________________________________________


Bemærk: vi har nu fået en ny bankkonto i Danske bank. vores konto nr. er 9570 13345422.
(husk dit/jeres navn og 2022).

Jan  Simris (4233 7637), Ebbe Lohmann, (2530 1468), Lise Simonsen (7568  1489/2139 6289), Henning Mortensen (4068 3349), Ole Kramer Jensen (5151  1432), Susanne Bengtsson, Niels Thomsen, Mikael Mogensen og Peder Pedersen.
Og så det med småt: Selv  om arkivet er lukket, holder vores bank åbent døgnet rundt, så hvis du  vil støtte vores arbejde med at sikre fortiden for eftertiden, kan du  indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr. på vores bankkontoBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.

There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Bemærk: vi har nu fået en ny bankkonto i Danske bank. vores konto nr. er 9570 13345422.
(husk dit/jeres navn og 2022).

Jan  Simris (4233 7637), Ebbe Lohmann, (2530 1468), Lise Simonsen (7568  1489/2139 6289), Henning Mortensen (4068 3349), Ole Kramer Jensen (5151  1432), Susanne Bengtsson, Niels Thomsen, Mikael Mogensen og Peder Pedersen.
Og så det med småt: Selv  om arkivet er lukket, holder vores bank åbent døgnet rundt, så hvis du  vil støtte vores arbejde med at sikre fortiden for eftertiden, kan du  indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr. på vores bankkontoBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.

Tilbage til indhold